Home   Why Kolacia   About Kolacia   Our Portfolio   Recommendation's    Contact KolaciaKolacia ConstructionKolacia Construction, Inc.

Scan1.jpg   Scan3.jpg    Scan2.jpg

Scan4.jpg   Scan5.jpg    Scan6.jpg
Page One

Page Two
Kolacia Construction
P.O. Box 1176
1206 South 32nd Street
Fort Dodge, IA 50501
515-576-7619
2017 Kolacia Construction, Inc.